پرکنی در طوطی سانان (کاسکو Casco) بیماری است که در آن پرنده شروع به کندن پرهای خود می کند که چهره پرنده را نا زیبا کرده و ارزش آن را به شدت کاهش خواهد داد.
عوامل موثر در بیماری پر کنی :

  • تنش جنسی در اثر ورود طوطی ها به سن بلوغ و جفت خواهی (هفت سالگی به بعد)
  • تنش تغذیه ای مثل تغذیه نا کافی یا تغذیه نادرست و ایجاد کمبود یا زیاد بود یک یا چند ماده غذایی در آن ها
  • تنش ترس یا ترس مرضی یا بیماری ترس
  • خشونت مثل خشونت های زمان صید