ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺮﮔﺮﻭﻩ ﻃﺒﻊ ﺳﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ دارند

ﺍﺭﺯﻥ : ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺧﺸﮏ ﺩﺍﺭﺩ

، ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ، ﻗﻠﯿﺎﺋﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺍﺳﺖ ،ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ ﺍﺯ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﻭﺱ ﻫﻠﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻏﺬﺍﺋﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﻢ.


⭕️ﺗﺨﻢ ﮐﺎﻫﻮ : ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺳﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻣﻼﺡ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ

ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﮕﻞ ﺭﻭﺩﻩ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﻭﺭﺩ .

⭕️ﺗﺨﻢ ﮐﻠﻢ ﻗﻤﺮﯼ : ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﺳﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻣﻼﺡ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﯾﮏ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ

ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ

ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :


⭕️ﺗﺨﻢ ﭼﻐﻨﺪﺭ : ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻼﺡ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺮﮔﺮﻭﻩ ﻃﺒﻊ ﮔﺮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ

 

ﺗﺨﻢ ﮐﺘﺎﻥ : ﺟﺰﺀ ﻏﺬﺍﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﻪ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺣﺎﻭﯼ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺮﺑﻮ ﻫﯿﺪﺭﺍﺕ

ﻫﺎ

ﻭ ﺍﻣﻼﺡ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺮﻭﺱ ﻫﻠﻨﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﺷﺪﻥ ﺁﺳﻢ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﺍﺳﺖ .

⭕️ﺗﺨﻢ ﺷﻠﻐﻢ : ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻼﺡ

ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺼﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ .

⭕️ﺗﺨﻢ ﻣﻨﺪﺍﺏ : ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﺡ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ . ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﭘﯿﭽﯿﺪﻥ ﺗﺨﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ

ﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺨﻢ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻏﺬﺍﺋﯽ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ .


⭕️ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ : ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺷﺘﻬﺎ ﺁﻭﺭﺑﻮﺩﻩ ﻭﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﻧﯿﺰ

ﺿﺪ

ﺍﻧﮕﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .


⭕️ﺷﺎﻫﺪﺍﻧﻪ : ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﺟﺰﺀ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﺮﺏ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﺤﺮﮎ ﻭ ﻣﺴﺘﯽ ﺩﺭﻋﺮﻭﺱ ﻫﺎ

ﺷﺪﻩ ﻭ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ .


⭕️ﺗﺨﻢ ﮔﻠﺮﻧﮓ :ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮔﺮﻡ .ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺹ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﮎ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺴﻬﻞ، مﺴﮑﻦ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ

 

سبزیجات و میوه جات مفید برای طوطی سانان

 

������هویج:

استفاده از هویج در جیره غذایی پرندگان زینتی بسیار ضروری است. هویج به علت داشتن کاروتین که یک ماده مفید در

رنگ دهی پرهای پرنده زینتی به ویژه قناری است ، وجود آن در جیره غذایی این پرنده ضروری میباشد. استفاده از هویج

در یک برنامه غذایی ، مخصوصا در دوران پرریزی(تولک) موجب بهبود ظاهر و رنگ ناخن و پرها در پرنده شود. همچنین

موجب سلامتی روده ی بزرگ و پیشگیری از بروز بیماریهای روده بزرگ گردد.

هویج با داشتن ویتامین ب ، تیامین ، ریبوفلاوین ، نیاسین ، ویتامین ث و ویتامین ای یکی از بهترین سبزیجات مفید برای

پرندگان زینتی میباشد که میتوان آن را به صورت رنده شده در اختیار پرنده قرار داد.

������خیار و کدو سبز:

وجود این سبزیجات برای تغذیه بهتر پرنده لازم است مخصوصا در فصل گرم سال که استفاده برنامه ریزی شده از آنها در

جیره غذایی پرنده موجب تعادل در گرمای بدن پرنده می شود.

خیار و کدو سبز با داشتن نیاسین ، ویتامین های مختلف ، کلسیم ، آهن ، فسفر ، پتاسیم و کربوهیدارت نقش بسیار

مهمی در رشد بهتر پرها و ناخن های پرنده دارند.

در مورد این سبزیجات باید به این نکته توجه داشت که استفاده زیاد از آنها حتی در فصل گرم سال میتواند موجب اسهال

در پرنده شود. همچنین از آنها در دوران پرریزی (تولک) پرنده نباید استفاده کرد زیرا طبع سرد خیار و کدو سبز موجب

طولانی شدن دوران تولک و حتی بیماریهای گوارشی در پرنده میگردد.

������اسفناج:

یکی از بهترین سبزیجات برای پرنده زینتی شماست. اسفناج با داشتن انواع ویتامین ها از جمله ویتامین ب ، ریبوفلاوین

، نیاسین ، ویتامین k ، کلسیم ، آهن ، فسفر ، پتاسیم و کربوهیدارتها نقش بسیار مهمی در سلامتی و بهبود رنگ پرهای

پرنده زینتی دارد. استفاده از این سبزی در فصل مربوط به آن در جیره غذایی پرنده بسیار مفید میباشد.

������جلبک دریایی:

از این گیاه در برخی از برنامه های آشپزی به صورت پودر استفاده می شود. شما نیز میتوانید از این گیاه به صورت پودر

شده در جیره غذایی پرنده خود (به صورت هفتگی) به میزان یک قاشق چایخوری برای هر جفت پرنده زینتی استفاده

نمایید.

جلبک دریایی دارای انواع ویتامینها ، نیاسین ، کلسیم ، آهن ، فسفر ، کربوهیدارتها ، پروتئین ، ید و سلنیوم میباشد.

استفاده از آن موجب جبران کمبود مواد معدنی در پرنده شده و همچنین باعث رشد بهتر و استحکام استخوانهای پرنده

می گردد. استفاده از پودر جلبک دریایی در غذای روزانه جوجه های در حال رشد و استفاده در دوران تولک پرنده بسیار

مفید و ضروری است.

������کلم:

استفاده از کلم قرمز بهتر از کلم سبز میباشد. زیرا مواد موجود در آن برای ثبات و رنگ دهی پرهای پرنده موثرتر است.

کلم با داشتن انواع ویتامینها ، کلسیم ، فسفر ، پتاسیم ، کربوهیدارتها ، پروتئین ، آهن و گوگرد نقش مهمی در رشد

عضلات ، تصفیه ی خون و سم زدایی در کبد را داراست

������کرفس:

کرفس از جمله سبزیجاتی است که ساقه های آن مورد استفاده قرار می گیرد. کرفس دارای ویتامین ب ، ریبوفلاوین ،

نیاسین ، کلسیم ، آهن ، فسفر ، پتاسیم ، چربی ، کربوهیدارت و پروتئین است. استفاده از آن مانع از چاقی و جلوگیری

از بیماریهای تنفسی می شود. با توجه داشت که استفاده بیش از حد آن میتواند موجب اسهال در پرنده گردد.

������لیمو:

یکی از میوه های بسیار مفید جهت پیشگیری و یا بهبود وضعیت جسمانی پرنده بیمار گردد. به این منظور بهتر است

روزانه دو قطره از آب لیمو در ظرف آب پرنده چکانده شود. لیمو با داشتن ویتامین ب ، ریبوفلاوین ، کلسیم ، فسفر ،

کربوهیدارت و پروتئین بهترین و سالمترین ماده جهت ضد عفونی کردن و از بین بردن باکتریها و عفونتهای داخلی بدن

پرنده میباشد. استفاده از آب لیمو به منظور تقویت سیستم دفاعی بدن پرنده توصیه میگردد.

������تربچه:

تربچه از جمله سبزیجات بسیار مفید برای پرنده میباشد. این ماده با داشتن انواع ویتامین ها ، کلسیم و کربوهیدارتها یک

ماده بسیار مفید جهت تشکیل بهتر و سالمتر پر و ناخن ، تقویت اشتهای پرنده مخصوصا در دوران تولک ، کمک به رفع

مشکلات تنفسی و گوارشی و جلوگیری از چاقی پرنده است. قبل از استفاده از تربچه بهتر است آن را با آب سرد کاملا

شسته و به صورت رنده شده به پرنده داد.

������کلم بروکلی و گل کلم:

این سبزی با داشتن ویتامین آ و ب ، ویتامین e, c , k ، آهن ، فسفر ، پتاسیم ، کربوهیدارتها و پروتئین در جلوگیری از

چاقی و جبران کمبود ویتامین در پرنده بسیار مفید است. کلم بروکلی را 

میتوانید به صورت رنده شده در اختیار پرنده قرار دهید.


������پاپایا و کدو تنبل:

این دو میوه سرشار از ویتامینها و نمکهای معدنی است که استفاده از آن در جیره غذایی پرنده بسیار مفید است. این

میوه ها با داشتن انواع ویتامینها از جمله ویتامین c , e , k و کلسیم ، فسفر و پتاسیم یک منبع مهم برای کمک در هضم

غذا و جلوگیری از بروز بیماریهای گوارشی

آناناس:

قرار دادن برشی کوچک در اختیار پرنده زینتی خود با توجه به اینکه این میوه سرشار از ویتامینهای مختلف و

کربوهیدراتها است کمکی بسیار مهم در درمان سرماخوردگی ، تنظیم غدد درونی ، رفع مشکلات روده ای و درمان

بیماریهای عفونی میباشد.

 

������سیب:

از جمله میوه هایی مفید و ضروری برای پرنده میباشد که باید به صورت برنامه ای منظم و به شکل برش داده در اختیار

پرنده قرار گیرد. سیب در بدن پرنده به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی عمل می کند که در پیشگیری از اختلالات کبدی و

گوارشی به خوبی عمل می کند. 

������زرد آلو:

استفاده از این میوه در فصل خود با توجه به انواع ویتامینهایی که در آن قرار دارد برای پرنده میتواند منبعی خوب جهت

تامین ویتامینهای ضروری باشد اما باید به این نکته توجه داشت که استفاده زیاد از آن میتواند موجب بروز اسهال گردد.

������نارگیل:

این میوه با داشتن انواع ویتامینها از جمله ویتامین ب ، ریبوفلاوین و نیاسین ، کربوهیدارتها ، کلسیم ، آهن ، فسفر و

چربی نقش بسیار مهمی در رشد و پرورش ماهیچه های پرنده و شکل دهی مناسب به پرها مخصوصا در دوران

جوجگی و تولک دارد که میتوان آن را به صورت رنده شده در اختیار پرنده قرار داد. استفاده از پوست نارگیل به عنوان یک

وسیله بازی و سرگرمی برای پرنده مفید است.

������توت فرنگی:

استفاده از توت فرنگی برای پرنده زینتی شما برای رشد بهتر پرها و رفع مشکلات کبدی بسیار مفید است. اما نکته قابل

توجه در مورد این میوه این است که با توجه به قابلیت شدید این میوه در جذب مواد شیمیایی که در بسیاری از باغات

برای جلوگیری از آفات میوه مورد استفاد ه قرار می گیرد تنها مجاز هستید از توت فرنگی هایی استفاده کنید که خود

پرورش داده و مطمئن باشید که هیچگونه مواد شیمیایی در مورد آن استفاده نشده است. زیرا این مواد میتواند در بدن

پرنده زینتی شما تبدیل به سموم خطرناکی گردد.

������انگور:

یک میوه ی بسیار مناسب و منبعی از تامین انرژی برای بدن پرنده زینتی شما است. این میوه را میتوان به صورت تازه و

یا کشمش در اختیار پرنده قرار داد اما قبل از آن از شسته و کاملا تمیز بودن آن اطمینان حاصل کنید. استفاده زیاد از آن

در پرنده موجب بروز اسهال میگردد.

������گوجه فرنگی:

با توجه با خواص متعددی که این میوه دارد استفاده از آن برای پرنده زینتی خود منعی ندارد اما بهتر است در استفاده

آن زیاده روی ننمایید.

������پرتقال و نارنگی:

میوه هایی سرشار از ویتامینهای مفید که در فصل خود میتوانید به عنوان یک منبع تامین کمبود ویتامینهای بدن پرنده

زینتی خود استفاده کنید. همچنی استفاد ه از این میوه در زمانهایی که پرنده به بیماری سرماخوردگی مبتلا شده بسیار

مفید است.


������موز:

میوه ای که سرشار از نشاسته ، املاح معدنی و فسفر است. و از آن میتوان به عنوان یک منبع تامین انرژی بدن پرنده

مخصوصا در دوران نقاهت و بیماری و دوران جوجگی و تولک استفاده نمود. این میوه را به صورت دوره ای و کم در اختیار

پرنده قرار دهید.

������خربزه:

استفاده از این میوه به صورت برشی برای پرنده مانعی ندارد اما این میوه نیز مانند توت فرنگی دارای قابلیت زیاد جذب

مواد شیمیایی است و بهتر است از خربزه هایی استفاده شود که در مورد آنها مطمئن باشیم هیچگونه مواد شیمیایی

استفاده نشده است.

������گیلاس:

این میوه را میتوان به صورت تازه و یا خشک شده در اختیار پرنده قرار دادو با توجه به خواصی که دارد به عنوان یک پاک

کننده قوی در دستگاه گوارشی عمل می کند.

������انبه:

این میوه به عنوان یک منبع سرشار از آهن میباشد و مخصوصا در دوران رشد برای پرنده بسیار مفید و ضروری است و

میتوان آن را به صورت برش داده در اختیار پرنده قرار داد.

������هلو:

سرشار از ویتامینهای مفید برای پرنده میباشد اما استفاده زیاد از حد آن موجب اسهال در پرنده میگردد.

������هندوانه:

این میوه دارای منابعی زیادی از ویتامینها و املاحات معدنی است که در فصل تابستان برای پرنده بسیار مفید است. با

توجه به طبع سردی که این میوه دارد بهتر است در استفاده از آن زیاده روی ننمود و مخصوصا در دوران تولک از آن برای

پرنده استفاده نشود. این میوه را میتوان به صورت برش داده در اختیار پرنده قرار داد.

������خشکبار:

خشکبار منبعی سرشار از پروتئین ها و چربی است و به عنوان یک منبع مغذی برای پرنده محسوب می شود . از

خشکبار در جیره غذایی پرنده به صورت پودر شده استفاده میگردد. این ماده مخصوصا در دورانی که پرنده ضعیف شده و

یا دوران تولک و جوجگی ر

ا طی می کند منبعی بسیار مفید برای تقویت پرنده میباشد. به این نکته باید توجه کرد که استفاده زیاد از آن موجب

چاقی در پرنده میگرد.

 

 

تخم مرغ و خاصیت های آن

 

تخم مرغ غذایی کاملا مغذی است. فقط از چربی (زرده) و پروتئین (سفیده) تشکیل نشده، بلکه مقادیر بسیار زیادی از ویتامینها و مواد

معدنی مورد نیاز بدن پرنده نیز در آن یافت میشود که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

ویتامینهاعبارت از.....


A: مناسب برای پوست و رشد

d: با تولید کلسیم مقاومت استخوانها را افزایش میدهد

e: از سلولها در برابر فرایند اکسایش محافظت میکند

b1: باعث آزاد شدن انرژی موجود در کربوهیدراتها میشود

b2: انرژی موجود در چربیها و پروتئینها را آزاد میکند

b6: سوخت و ساز پروتئین در بدن را بهبود میبخشد

b12: در ساختار بافتهای عصبی و سلولهای خونی نقش مهمی دارد

مواد معدنی

آهن: در ساخت گلبولهای قرمز خون بسیار موثر است

روی: به تعادل آنزیمها کمک کرده، فرایند بلوغ پرنده را تسریع میبخشد

کلسیم: مهمترین ماده معدنی در تقویت استخوان و دندان است

ید: ترشح هورمونها و تیروئید را کنترل میکند

سلنیوم: مانند ویتامین e از سلولها در برابر فرایند اکسایش محافظت میکند

طریقه استفاده. ....

تخم مرغ را حتما بعد از شستشو کامل به مدت 30 دقیقه در اب جوش بجوشانید

بعد از سفت شدن میتوان تخم مرغ را در اب سرد قرار داد تا راحت تر پوست آن جدا شود.

تخم مرغ را در ایران معمولا با ارد سوخاری جهت رقیق سازی و تخم خرفه جهت طبع خنک و سرد بودن آن و روغن زیتون و مکملهای

مورد نیاز و هویج که نوع پخته آن بهتر است مخلوط کرده و در اختیار پرنده بستگی به فصل و موارد نیاز پرنده و طبق صلاح دید و سلیقه

صاحب آن در اختیار پرنده قرار میدهند

نکته.... از آنجایی که زود فاسد میشود باید به اندازه در اختیار پرنده قرار داد تا فاسد ومشکلات گوارشی ایجاد نکند..تخم مرغ اضافه

مانده بعد از 3 ساعت از جلو پرنده بردارید .از تخم مرغ برای غذای کمکی دادن به جوجه ها هم استفاده میکنند. البته الان در حال حاضر

غذاهای آماده تخم مرغی در انواع ساده و رنگی و سرلاک مخصوص جوجه ها در کشور موجود هست..

 

خواص سرکه سیب طبیعی

 

 

١_اب اسیدی شده خاصیت اشتها اور دارد

٢_پرندگانی که از این اب استفاده میکنن کم تر تاثیر بیماری انگلی که منجر اسهال خونی میشودقرار میگیرن

٣_پرندگانی که از این اب استفاده میکنن صدف اسیاب شده بیشتری استفاده میکنن

۴_مصرف مواد دارویی مثل بایکوکس کاهش میدهد

۵_منجر به کاهش مگا باکتری میشود،اب اسیدی شده از فرایند هضمی دستگاه گوارش حمایت کرده و هضم مواد خوراکی را افزایش میدهد

۶_همانند پرو بیوتیک عمل میکنن٧_باشیره هاضمه دستگاه گوارش سازگار است

ووت وان گلیس توصیه میکندکه در هشت روز نخست فصل جفت گیری و همچنیین ۴روز اول در هفته نخست پس از فصل جفت گیری به پرنده داده شود اسیدی کردن اب پرندگانی

با چنین روشی طبیعی به شما کمک میکند پرتدتان را سالم نگه دارید پرندگان سالم در اغلب موارد از طریق ساختن انتی بادی ها در مقابل ویروس ها مقاومت کرده و بر انها غلبع

میکند

مقدار مصرف هر ١٠روز ١ccدر ١٠ccاب میباشد 

با تشکر

 

 

سعی شده در این مطلب یک رژیم غذایی مفید به شما معرفی بشه و تقریبا مفید و مضر بودن انواع غذا رو

متوجه بشید 

در ابتد 

1- غذاهای غیر مجاز ی که به هیچ وجه نباید به طوطی داده شود : 

1- آووکادو 

2- مارچوبه 

3- ریواس 


4- انواع و اقسام شکلات و کاکائو 

5- برخی از برگهای گلدانهای زینتی آپارتمانی خصوصا "گیاه دیفن باخیا" 

6- سیب زمینی خام(سیب زمینی پخته هیچ اشکالی نداره) 

7- قند و شکر 

8- نمک 

9- روغن 

10- الکل 

11-هر نوع غذای کنسرو شده (ذرت – نخود فرنگی و...) 

12- انواع و اقسام کیک ، بیسکوییت و شیرینی 

غذاهای غیر سمی داده نشود بهترست) 

این غذا ها میتوانند به دستگاه گوارشي طوطي اسیب بزند. قرار دادن اين غذاها در 

رژيم غذايي طوطي توصيه نمي شود اما مي توان خیلی كم ( مثلا 1 بار در هفته) و به مقدار كم از اين

غذاها به طوطي ها داده شود. این غذاها عبارتند از : 

1- طالبی - گرمک - کمبزه - دستنبو 

2- هندوانه - خربزه 

3- کاهو 

4- خیار 

5- گوجه فرنگی 

6- انبه 

7- آناناس 

توجه داشته باشید که فقط در فصول گرم خصوصا" اونهایی که طوطیشون بیشتر تخمه و دانه میخوره بد

نیست گهگاهی کمی کاهو بهش بدید یعنی هفته ای 2 

روز یکی دو تکه کوچک سالادی کاهو داده بشه. 

اما اونهایی که طوطیشون به طور روتین عادت به خوردن کلم بروکلی ، کرفس و انواع میوه ها دارد دیگر

نیازی به دادن کاهو نیست. 


2- غذاهای مجاز : 


غذاهايي هستند كه مصرف آنها كاملا مجاز است و مي تونيد رژيم غذايي طوطيتون رو با تركيب اين غذاها

بسازيد. این غذاها به دو گروه غذاهای خشک و غذاهای 

تر تقسیم میشوند که عبارتند از : 

الف) غذاهای خشک : 

- تخم آفتابگردان خام قهوه ای یا مشکی دور سفید. سعی کنید به طوطیتون زیاد از حد تخمه ندید چون

تخمه آفتابگردان به دلیل داشتن چربی زیاد در دراز مدت 

باعث فشار آوردن به کبد طوطی میشه. 

- انواع مغزها بصورت خام(بو داده نشده) از قبيل بادام - بادام زمینی - گردو - پسته - فندق. (اين موارد هم

به علت گرم بودن و چربي زياد بايد كم مصرف 

بشن.) 

- توت و انجیر خشک 

- ارزن، كتان، هفت تخم: اين غذاها رو معمولا براي طوطي كوچك مثل ككاتيل(عروس هلندي)، كوتوله

برزيلي و رزيلاها استفاده مي كنن، هرچند كه مصرفش براي 

طوطي هاي بزرگ هم بلامانعه. شاه دانه و كافيشن هم مي تونه به مقدار بسيار كم مصرف بشه. 

- غذاهای بسته بندی شده وارداتی که شامل مخلوط دانه ها هستند. تنوع اين غذاها خيلي زياد نيست و

شامل موارد زیر میباشند : 

1- مخلوط دانه های خشک که روی بسته اون عکس کاسکو هم هست ، مارکش فرقی نمیکنه به طور

مثال : versele-laga یا vitakraft یا Pappagalli 

2- pelet که به صورت جعبه ای با نام p15 هست که بسیار خوبه اما معمولا" طوطی ها میل به خوردنش

ندارند (میتونید این مورد رو بخرید و با مخلوط دانه ها که 

در مورد 1 توضیح داده شد مخلوط کنید و به طوطیتون بدید.) 

3- غذاهاي مكمل بصورت مخلوطي از چند ميوه خشك شده كه از زيستگاه اصلي طوطي هايي مثل

كاسكو و آمازون تهيه شده است.برای تمامی طوطی سانان 

خوبه و نام اون Tonicum است ، روی بسته اش عکس کاسکو و آمازون میباشد و از سری غذاهای

Versele-Laga است. 

4- غذایی که مخلوط دانه و پلت است یعنی به جای اینکه مورد اول و دوم رو بخریم و باهم مخلوط کنید این

غذا مخلوط شده میباشد. در بالای بسته 

Prestige Premium و در پایین بسته Versele-Laga نوشته شده است و به عبارتی از سری غذاهای

Versele-laga میباشد. 

نتیجه گیری اینکه : مورد 3 و 4 رو حتما" بخرید. 

توصیه میشود که این غذاها را هفته ای 2-3 روز به طوطی داده و بقیه هفته از میوه جات ، سبزیجات و...

دهید. 


ب) غذاهای تر : 

- انواع حبوبات به صورت خیس خورده ، جوانه زده و یا پخته شده شامل (نخود، لوبیا، عدس، ماش، گندم)

(ام.زش ساخت جوانه به زودی) 

- ماکارانی (بدون نمک و روغن و یا به صورت خشک) 

- ذرت به صورت خام و یا پخته شده که بسیار برای طوطی خوب میباشد (به صورت تازه نه کنسروشده) 

- کلم بروکلی و کرفس (سرشار از كلسيم) 

- لوبیا سبز 

- هویج 

- بامیه 

- میوه ها شامل (سیب، هلو، انار، نارنگی، پرتقال، توت فرنگی، شاه توت، تمشک،انگور، گیلاس، موز،

گلابی،خرمالو) 

میوه هایی که به رنگ سبز و خصوصا" قرمز میباشند سرشار از آنتی اکسیدان هستند مانند (تمشک - کرن

بری - بلک بری - بلک کارنت - انگور قرمز و انار - 

توت فرنگی - شاه توت - تمشک - انگور قرمز - انار) که بسیار برای طوطی مفید بوده و باعث سرحالی ،

نشاط و شادابی طوطی میشود. 


تعییر رژیم یا عادت غذایی طوطی : 


توجه كنيد، در مورد طوطي هاي كه عادت به خوردن غذاهاي مفيدي مثل حبوبات و سبزيجات ندارن ، اگر

هميشه به مقدار زياد تخمه آفتابگردان در اختيارشون 

قرار بدين هيچ وقت اين عادت اونها اصلاح نخواهد شد. كاري كه مي تونيد بكنيد اين هست كه در كنار تخمه

، از ساير غذاهاي مجاز و مفيد مثل حبوبات ، سبزيجات 

و ميوه جات در اختيار طوطي بذاريد. در روزهاي اول مي بينيد كه طوطي شما به اين غذاها هيچ توجهي

نمي كنه و فقط تخمه مي خوره. ولي نگران نباشيد و 

همچنان اين غذاهاي مفيد رو در اختيار طوطي بذاريد. به مرور و طي مدت حدود 1 ماه مقدار تخمه اي كه

روزانه به طوطيتون ميدید رو كم كنيد تا كمي گرسنه 

بمونه و مجبور بشه طعم غذاهاي ديگه رو هم بچشه. يادتون نره كه هرگز تخمه رو يكدفعه حذف نكنيد ،

بايد طي 1 يا حتي 2 ماه و بتدريج مقدار تخمه رو كم كنيد.در زیر هم راهکاری برای طوطی هایی که سبزی نمیخورند توضیح داده شده. 

(راهکاری برای طوطی هایی که سبزی نمیخورند) 


موارد زیر ارتباطی به غذای روزانه طوطی نداره ولی جزء مواردی است که باید انجام داد : 

- لازمه در ظرف آب طوطی که پر هم هست هفته ای یک بار 3-2 قطره سرکه سیب بریزید. 

- استفاده از قالب کف دریا یا بلوک معدنی (بهترین نوع با مارک ویتاکرافت و تریکس هستند.) 


نکات : 

1- طوطی ها عادت دارن وقتی غذا خوردن و سیر شدن بقیه غذا رو خورد کنن و یا به این طرف و اونطرف

بندازن و شما هم فکر می کنید که هرچی براش میزاریدمی خوره درصورتی که اینطور نیست و غذا رو

حیف و میل میکنه و باهاش بازی میکنه. یه مدتی که بگذره (حدودا" 1 ماه) دیگه دستتون میاد که طوطی

در طول 

روز چقدر غذا میخوره ، وقتی دستتون اومد دیگه به همون اندازه براش غذا بزارید. 

2- غذاهای تر مثل انواع میوه و حبوبات خیس خورده یا پخته رو صبح به طوطیتون بدید و بزارید تا بعد از ظهر

باشه و بعد از ظهر مقدار باقی مانده رو دور بریزید و 

به جای اون غذاهای خشک به طوطی بدید و بزارید این غذاها تا صبح روز بعد در قفس باشه. اگر غروب به

طوطی غذای تر بدید بایستی شب اون رو از قفس در 

بیارید که تا فردا صبح فاسد نشه ، یادتون باشه طوطی قبل از اینکه شما از خواب بیدار بشید بیدار میشه و

میره سراغ غذا ، در این هنگام نباید غذای تر که از 

شب قبل مونده در قفس باشه ، اما اگر عصر به طوطی غذای خشک بدید و تا صبح روز بعد در قفس باقی

بمونه اشکالی نداره و صبح زود که طوطی از خواب 

بیدار شد میاد و این غذا رو می خوره که فاسد هم نیست چون خشکه و در ضمن صبح غذا داره و به همین

دلیل سر و صدا هم نمیکنه. اگر غذاهای تر رو صبح به 

طوطی بدید و تا بعد از ظهر از قفس در نیارید طوطی از صبح تا بعد از ظهر فرصت میکنه تقریبا" تمامی غذا

رو بخوره و به این ترتیب دور ریز غذا کم میشه. 

3- ما نژادهاي مختلف طوطي داريم از نقاط مختلف دنيا مثل آمريكاي جنوبي و جنگل آمازون، باند مركزي

قاره آفريقا،شبه قاره هندوستان و استراليا و جزاير 

اندونزي و گينه نو....... غذاي تمامي طوطي ها حدود 60-70 درصد يكسان و مشترك هست اما تفاوتهايي

هم وجود داره : 

لوريها و لوريكيتها بايد مقدار ميوه و نكتار در غذاي روزانشون خيلي خيلي بيشتر از طوطي هاي ديگه

باشه. طوطي هاي اكلكتوس به دليل خاص بودن سيستم 

گوارششون به شدت نياز به فيبر دارن (يعني سبزيجات و ميوه جات اون هم به مقدار زياد) بنابراين نميشه

يك دستور كلي و يك منوي غذايي براي تمامي طوطيها تدوين كرد. 

توجه داشته باشید طوطی ها در بعضی موارد با هم متفاوت هستند 

 

 

 

سبد خريد شما

سبد خرید 0

عضويت

ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

جستجو

چه کسی آنلاین است؟

ما 18 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا